Privacy & cookies verklaring

Vanaf 25 mei 2018 treedt de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, beter bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation) in werking. Deze verordening heeft als doel de Europese burgers meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens, een evolutie waar Yoga & Co vzw als verantwoordelijke onderneming mee voor instaat.

Yoga & Co vzw blijft zich ertoe verbinden u op de meest transparant mogelijke manier op de hoogte te houden van het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Omdat u in het verleden gebruik heeft gemaakt van onze diensten bent u momenteel een van de contacten in één van onze databanken. Dit houdt in dat we u regelmatig aanbiedingen en informatie over diensten van onze vereniging versturen waarvan we denken dat u ze interessant vindt. Zoals we ook in het verleden altijd hebben gedaan, willen we volledig transparant zijn over de voorwaarden van ons legitieme gebruik van uw persoonlijke gegevens en u de kans geven om ons gebruik van uw gegevens te controleren.

Hieronder kan u onze privacyverklaring lezen, dewelke met ingang van 25/05/2018 van kracht is voor alle personen dewelke heden, en zonder uitzondering, opgenomen zijn in de databanken van Yoga & Co vzw.

PRIVACYVERKLARING van Yoga & Co vzw

  1. Wie is eigenaar van de gegevens, omschreven in de Privacyverklaring?

Yoga & Co vzw als onafhankelijk rechtspersoon is eigenaar van alle gegevens dewelke opgeslagen zijn in de elektronische databank van de Vereniging. Geen enkel lid of vast lid kan enige rechten ontlenen uit het gebruik van de elektronische databank, noch voor andere doeleinden dan deze van Yoga & Co vzw zelf, noch voor persoonlijke doeleinden.

De onafhankelijke rechtspersoon is:

Yoga & Co vzw
Brusselsesteenweg 391/001
2800 Mechelen
BE 0666.454.633

Klachten aangaande de Privacyverklaring van Yoga & Co vzw kunnen enkel worden ingediend per aangetekend schrijven, gericht aan de Voorzitter van Yoga & Co vzw op bovenvermeld adres. Telefonische klachten, klachten per email of per eenvoudig schrijven worden niet in behandeling genomen en dienen bijgevolg als nietig beschouwd te worden.

  1. Over welke gegevens beschikken wij van u als medewerker?

In de regel beschikken wij minstens over uw naam en emailadres, gegevens die wij verkrijgen, hetzij van uzelf, hetzij van derden waaraan u zelf uw akkoord gegeven hebt om deze gegevens te verspreiden en aan Yoga & Co vzw te bezorgen (voor voornoemde doelen).

Daarnaast beschikt Yoga & Co vzw over een aantal algemene persoonsgegevens die u afzonderlijk en individueel aan Yoga & Co vzw hebt doorgegeven via de klantenfiche. Het gaat dan vooral (doch niet limitatief) om contactgegevens (naam, geboortedatum, e-mail, telefoon & adres, maar ook om eventuele relevante medische info.

  1. Waar worden uw gegevens als medewerker bewaard?

De gegevens zitten vervat in ofwel een elektronische databank en/of een map met de fysieke ledenfiches dewelke enkel en alleen toegankelijk zijn voor de bestuursleden, de docenten en medewerkers van Yoga & Co vzw die instaan voor het dagdagelijkse beheer van Yoga & Co vzw. Een lijst van deze mensen kan steeds opgevraagd worden bij de vzw.

Deze elektronische databank (op zichzelf) is beveiligd met een combinatie van gebruikersnaam en paswoord, dewelke enkel maar door de bestuurdersleden van Yoga & Co vzw rechtstreeks kan worden geopend, gedownload en aangepast kan worden. De toegang van diverse toepassingen, dewelke gebruik maken van een ontsluiting van deze

elektronische databank, is eveneens beperkt tot de vaste leden van Yoga & Co vzw ook na het inloggen door middel van een unieke gebruikersnaam en bijhorend paswoord.

De papieren ledenfiches kunnen enkel door de bestuurdersleden, de docenten en medewerkers van Yoga & Co vzw die instaan voor het dagdagelijkse beheer van Yoga & Co vzw worden gebruikt. Deze ledenfiches worden bewaard in de studio van Yoga & Co vzw te Kruisbaan 1, 2800 Mechelen.

Wat doen wij met deze gegevens?

Yoga & Co vzw gebruikt de gegevens opgenomen in de elektronische en papieren databank enkel en alleen maar voor de eigen werking en de organisatie en ondersteuning van eigen activiteiten en evenementen en om activiteiten en evenementen van andere organisaties mogelijk te maken.

Geen enkele persoon vermeld in paragraaf 3 van deze verklaring of een externe partij heeft de toelating, de gegevens opgenomen in de databanken van Yoga & Co vzw of een extract hiervan aan hem/haar bezorgd, door te geven aan derden, of te gebruiken voor andere doeleinden dan deze waarvoor de vzw bedoeld is, en waarvoor de medewerker zelf zijn expliciete toelating gegeven heeft.

Aan wie kunnen of worden u gegevens (automatisch) doorgegeven en wanneer?

In de regel worden de gegevens, opgenomen in de databanken van Yoga & Co vzw aan niemand doorgegeven, zonder dat hiervoor een individuele toestemming van de

medewerker zelf wordt verleend. Hierop bestaat echter één algemene uitzondering, waarvoor u telkens een expliciete toelating verleent (of verleende in het verleden).

Deze uitzondering bestaat erin dat wanneer u zich inschrijft voor een activiteit of evenement van de vzw, er automatisch en zonder voorbehoud mee instemt, en dus er bijgevolg ook uw

onvoorwaardelijke toelating voor geeft, om alle hierboven opgesomde en relevante gegevens, door te geven aan volgende partijen (strikt beperkt en dus limitatief):

  • organisatoren en opdrachtgevers van de activiteit of het evenement waarvoor u zich opgeeft, en dit louter en alleen in het kader van de werking van de activiteit of het evenement,
  • de Federale en Lokale politiediensten, dewelke betrokken zijn bij de activiteit of het evenement,
  • alsook de FOD Binnenlandse Zaken, bevoegd voor het toezicht op de wetgeving (in kader van veiligheid) ter zake
  • de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) in het kader van een eventuele collectieve vrijstelling en toelating voor het vrijwilligerswerk uitgevoerd door de leden van Yoga & Co vzw op de desbetreffende activiteit of evenement

Kan ik de gegevens met betrekking tot mijn persoon inkijken of raadplegen?

U kan steeds een kopie vragen van de gegevens gerelateerd aan uw persoon, dewelke

opgenomen zijn in de databanken van vereniging. Dat kan per aangetekend schrijven op het adres van Yoga & Co vzw waarna binnen de 15 kalenderdagen een uittreksel van de opgenomen gegevens zal worden bezorgd.

Wat als ik niet akkoord ben met de hierboven beschreven Privacyverklaring?

Als Vereniging streven wij ernaar uw gegevens met de hoogst mogelijke ernst en op de meest veilige manier te waarborgen. Mocht u, om een of andere reden, niet akkoord zijn met de hierboven beschreven privacyverklaring, dan kan u steeds vragen verwijderd te worden uit de elektronische databank van de vereniging.

Het niet akkoord zijn met één of meerdere punten uit bovenvermelde privacyverklaring leidt evenwel tot een definitieve uitsluiting en schrapping uit de databanken van Yoga & Co vzw en evenzeer uit de onmogelijkheid om nog deel te nemen aan een activiteit of evenement georganiseerd door of ondersteund door Yoga & Co vzw.

Het ontbreken van enige reactie op deze email impliceert, tot eventuele herroeping hiervan, automatisch uw volledige en expliciete akkoord met deze nieuwe privacyverklaring.

Tot slot:

Mocht u over deze verklaring nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet ons te contacteren.

Met vriendelijke groeten

Yoga & Co vzw met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 391/001, 2800 Mechelen.